Politika për IMS

Politikë për menaxhim me cilësinë dhe ambientin jetësor

Politika për cilësi e Neotel-it SHPK është sigurimi i nivelit të lartë të kënaqësisë te shfrytëzuesit, nëpërmjet distribuimit të produkteve profesionale, cilësore dhe konkurrente, në fushën e telekomunikimeve, njëkohësisht, duke mbajtur llogari për arritjet më të reja në teknologjitë informatike dhe për mbrojtjen e ambientit jetësor.

Neotel ShPK është e përkushtuar ndaj shfrytëzuesve të vet, duke i inkurajuar të punësuarit e vet ta implementojnë këtë politikë nëpërmjet parimeve në vijim:

  • Përqendrimi ndaj shfrytëzuesve, përmes të të kuptuarit të nevojave dhe dëshirave dhe përmes sigurimit të shërbimeve në përputhje me nevojat e tyre;
  • Përmirësim i vazhdueshëm i performancave dhe shërbimeve me qëllim të sigurimit të cilësisë dhe mbrojtjes së vazhdueshme të ambientit jetësor;
  • Krijimi i marrëdhënieve të partneritetit me furnizuesit me qëllim të përmbushjes së kërkesave tona lidhur me furnizimin cilësor dhe të vazhdueshëm me produkte;
  • Harmonizim me kërkesat ligjore dhe kërkesat tjera për mbrojtjen e ambientit jetësor;
  • Mbrojtje nga ndotja nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm dhe zvogëlimit të ndotjes;
  • Ndikim mbi vetëdijen e njerëzve për rëndësinë e ruajtjes së ambientit jetësor;
  • Kujdesimi për ambientin jetësor, përkatësisht përmbajtje ndaj kërkesave të standardit, mirëmbajtjes dhe përmirësimit permanent të sistemit të menaxhimit me cilësi, në përputhje me kërkesat e sistemit të integruar të menaxhimit ISO 9001:2008 и 14001:2004
tuvcert

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме