Office Fix PRO + Phone

neoNet Fix

 • Брзина до 16 Mbps/1 Mbps (download/upload)*
 • Вклучен интернет сообраќај
 • Преносен интернет со 20 GB интернет сообраќај**(Се активира на барање на корисникот)
 • Вклучен WiFi рутер

neoPhone

 • Една телефонска линија со еден говорен канал – вклучено во претплатата
 • Дополнителни телефонски линии во рамките на пакетот – со доплата, според редовениот ценовник за телефонија
 • Можност за приклучување на телефонски линии во рамките на пакетот – до 5 линии (вклучително и постоечката)
 • Неограничени разговори во мрежата на Neotel
 • Tарифирање на секунда според редовениот ценовник
 • Идентификација на повик (CLIP) – бесплатно
 • Повици на итни броеви (192, 193, 194, 195) – бесплатно
 • Пренос на број – бесплатно

E-сандачиња

 • 20 x е-сандачиња со домен neotel.net.mk (1 GB по сандаче)

Веб хостинг

 • 5 GB вклучен веб хостинг простор

neoTV интерактивна телевизија

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина
  на претплатникот – 1.200 ден. без ДДВ
 • Цена за инсталација со екипи од Неотел = 1.263 денари без ДДВ.
 • Цена за релокација/преселба на антена – 1.500 ден. без ДДВ.
*Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот, растојанието од ADSL приклучокот до мрежната инфраструктура, и други. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, Операторот се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од 8 Mbps/512 Kbps (download/upload) во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите претплати на интернет пакети за деловни корисници

24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година се без еднократен надомест.

ТАРИФИРАЊЕ ПО СЕКУНДА

Телефонска линија со тарифирање по измината секунда кое ќе ви овозможи да ги намалите вашите трошоци за разговори до 50%.

ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

3.990 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Fix PRO + Phone

3.990 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
4.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Fix PRO + Phone

4.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
4.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.263 ден. без ДДВ

Office Fix PRO + Phone

4.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.263 ден. без ДДВ
Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме