TrioFiber Optima на 2 години

1.290ден.

This is a variable product.

Description

Телевизија

 • До 78 вклучени (40 HD) канали
 • Android™ ТВ уред со пристап до Google Play
 • neoTV на 2 смарт уреди (смартфон или таблет)
 • neoTV на вашиот компјутер
 • 6 часа простор за снимање на програмата во живо

Оптички интернет

 • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps (download/upload)*
 • 5000GB вклучен интернет-сообраќај
 • Вклучен WiFi рутер
 • Динамичка IP адреса

Телефонија

 • Неограничени разговори во мрежата на НЕОТЕЛ
 • Идентификација на повик (CLIP) – бесплатно
 • Повици на итни броеви (192, 193, 194, 195) – бесплатно
 • Интервал на тарифирање на 1 минута по редовен ценовник
 • Пренос на број – бесплатно

Additional information

Дополнителни информации

*Брзината на интернет пристапот не е загарантирана и истата може да зависи од повеќе фактори како што се: јачината на сигналот, бројот на корисници кои користат во моментот, брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на интернет мрежата, конфигурацијата на уредот од кој пристапува претплатникот и други фактори. Доколку неможе да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, НЕОТЕЛ се обврзува да ја испорача највисоката можна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци (download/upload) нема да биде помала од просечната во 95% од времето во текот на еден месец, во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.

**Минималната брзина е 2 Mbps/2 Mbps и се однесува на брзината по надминување на вклучениот сообраќај. Максимална брзина за пренос на податоци: 50 Mbps download /50 Mbps upload. Просечна брзина за пренос на податоци: 25 Mbps download/25 Мbps upload. Минимална брзина за пренос на податоци: 2 Mbps download /2 Мbps upload.

Дополнителни услуги

<li>Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
<li>Цена за релокација/преселба на антена – 1.770 денари

Достапност

<li>Куманово – К-Нет: 031/ 550 550