Политика за управување со квалитет и животна средина​

Политиката за квалитет на НЕОТЕЛ ДОО е обезбедување на високо ниво на задоволство кај корисниците преку испорака на професионални, квалитетни и конкурентни производи и услуги во областа на телекомуникациите, истовремено водејќи сметка за најновите достигнувања во информатичките технологии и заштитата на животната средина.
НЕОТЕЛ ДОО е посветен на своите корисници, поттикнувајќи ги вработените да ја имплементираат оваа политика преку почитување на следниве принципи:

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO/IEC 20000-1:2011

TS ISO/IEC 27001:2013