MK  |  SQ   ☎ 02/55 11 155   Контакт 

Search

КАКО ДА НАРАЧАШ ОД ТВОЈАТА ФОТЕЉА?

1.
Внеси ги податоците

Пополни ја формата подолу со твоите податоци.

2.
Пречекај го курирот​

Документите заедно со безжичен рутер ќе бидат доставени по курирска служба.

3.
Потпиши ги документите

Ја проверуваш точноста на податоците и доколку се во ред го потпишуваш договорот.​

4.
Уживај во услугата

Го приклучуваш безжичниот рутер во струја и веднаш почнуваш да сурфаш.

Пополни ги податоците и нарачај веднаш!

  Доколку имате постоечки фиксен телефонски број кој сакате да го сочувате (портирате) ве молиме наведете го бројот.Доколку не сакате да сочувате постоечки фиксен број, НЕОТЕЛ, беслатно ќе ви додели.

  Кориснички податоци

  Контакт податоци

  Адреса на корисникот (од ЛК)

  Адреса на инсталација на услугата

  [select Aerodrom-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Долно Лисиче" "Аеродром"]

  [select Bitola-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Барешани" "Бистрица" "Битола" "Братин Дол" "Брусник" "Буково" "Велушина" "Габалавци" "Ѓавато" "Гопеш" "Горно Егри" "Горно Оризари" "Граешница" "Дихово" "Доленци" "Долно Егри" "Долно Оризари" "Драгарино" "Драгожани" "Драгош" "Древеник" "Жабени" "Злокуќани" "Кажани" "Канино" "Карамани" "Кишава" "Кравари" "Кременица" "Крклино" "Крстоар" "Кукуречани" "Лавци" "Лажец" "Лера" "Лисолај" "Логоварди" "Лопатица" "Магарево" "Маловиште" "Метимир" "Меџитлија" "Нижеполе" "Ново Змирново" "Облаково" "Олевени" "Оптичари" "Орехово" "Острец" "Поешево" "Породин" "Рамна" "Раштани" "Ротино" "Свиниште" "Секирани" "Снегово" "Средно Егри" "Српци" "Старо Змирново" "Стрежево" "Трн" "Трново" "Цапари" "Црнобуки" "Црнове"]

  [select butel-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Визбегово" "Љубанци" "Љуботен" "Радишани" "Бутел"]

  [select veles-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Башино Село" "Белештевица" "Бузалково" "Велес" "Ветерско" "Горно Каласлари" "Горно Оризари" "Долно Каласлари" "Долно Оризари" "Иванковци" "Карабуњиште" "Крушје" "Кумарино" "Лугунци" "Мамутчево" "Новачани" "Ново Село" "Ораовец" "Отовица" "Раштани" "Рлевци" "Рудник" "С’лп" "Сливник" "Сојаклари" "Сопот" "Црквино" "Чалошево" "Џидимирци"]

  [select gazibaba-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Брњарци" "Булачани" "Гоце Делчев" "Идризово" "Инџиково" "Јурумлери" "Раштак" "Сингелиќ" "Гази Баба" "Смиљковци" "Стајковци" "Страчинци" "Трубарево" "Црешево"]

  [select gjorcepetrov-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Ѓорче Петров" "Волково" "Грачани" "Кучково" "Никиштане" "Ново Село" "Орман" "Милетково"]

  [select zelino-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Горна Лешница" "Групчин" "Добарце" "Долна Лешница" "Желино" "Копачин Дол" "Ларце" "Луковица" "Мерово" "Ново Село" "Озормиште" "Палатица" "Рогле" "Седларево" "Стримница" "Требош" "Церово" "Чифлик"]

  [select karpos-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Бардовци" "Горно Нерези" "Карпош"]

  [select kiselavoda-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Драчево" "Кисела Вода" "Усје"]

  [select kicevo-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Арангел" "Атишта" "Бачишта" "Белица" "Бериково" "Бигор Доленци" "Брждани" "Букојчани" "Велмевци" "Видрани" "Вранештица" "Гарани" "Големо Црско" "Горна Душегубица" "Горно Добреноец" "Горно Строгомиште" "Грешница" "Длапкин Дол" "Долна Душегубица" "Долно Добреноец" "Долно Строгомиште" "Другово" "Дупјани" "Ехлоец" "Жубрино" "Зајас" "Иванчишта" "Извор" "Јаворец" "Јагол" "Јагол Доленци" "Јудово" "Карбуница" "Кичево" "Кладник" "Кленоец" "Кнежино" "Козица" "Козичино" "Колари" "Колибари" "Крушица" "Лавчани" "Лазаровци" "Лешница" "Лисичани" "Малкоец" "Мало Црско" "Мамудовци" "Манастирско Доленци" "Мидинци" "Миокази" "Ново Село" "Орланци" "Осломеј" "Осој" "Папрадиште" "Патец" "Подвис" "Поповјани" "Попоец" "Пополжани" "Премка" "Прострање" "Рабетино" "Раштани" "Речани - Зајаско" "Речани - Челопечко" "Светораче" "Свињиште" "Србица" "Србјани" "Староец" "Стрелци" "Тајмиште" "Трапчин Дол" "Туин" "Цер" "Црвивци" "Челопеци" "Шутово"]

  [select kocani-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Безиково" "Бели" "Вранинци" "Главовица" "Горни Подлог" "Горно Градче" "Грдовци" "Долни Подлог" "Долно Градче" "Јастребник" "Костин Дол" "Кочани" "Лешки" "Мојанци" "Небојани" "Нивичани" "Ново Село" "Оризари" "Пантелеј" "Пашаџиково" "Полаки" "Пресека" "Прибачево" "Припор" "Рајчани" "Речани" "Тркање" "Црвена Нива"]

  [select kumanovo-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Агино Село" "Бедиње" "Бељаковце" "Биљановце" "Брзак" "Вак’в" "Винце" "Габреш" "Горно Коњаре" "Градиште" "Д’лга" "Доброшане" "Довезенце" "Долно Коњаре" "Живиње" "Зубовце" "Јачинце" "К’шање" "Карабичане" "Клечевце" "Кокошиње" "Колицко" "Косматац" "Куманово" "Кутлибег" "Кучкарево" "Лопате" "Љубодраг" "Мургаш" "Ново Село" "Новосељане" "Орашац" "Пезово" "Проевце" "Пчиња" "Режановце" "Речица" "Романовце" "Скачковце" "Сопот" "Студена Бара" "Сушево" "Табановце" "Тромеѓа" "Умин Дол" "Черкези" "Четирце" "Шупљи Камен"]

  [select Ohrid-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Вапила" "Велгошти" "Велестово" "Горно Лакочереј" "Долно Коњско" "Долно Лакочереј" "Елшани" "Завој" "Коњско" "Косел" "Куратица" "Лагадин" "Лескоец" "Ливоишта" "Љубаништа" "Опеница" "Орман" "Охрид" "Пештани" "Плаќе" "Подмоље" "Рамне" "Расино" "Речица" "Свиништа" "Сирула" "Скребатно" "Трпејца" "Шипокно"]

  [select gostivar-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Балин Дол" "Беловиште" "Бродец" "Вруток" "Горна Бањица" "Горна Ѓоновица" "Горно Јеловце" "Гостивар" "Дебреше" "Долна Бањица" "Долна Ѓоновица" "Долно Јеловце" "Железна Река" "Здуње" "Ќафа" "Корито" "Куново" "Лакавица" "Лешница" "Мало Турчане" "Мердита" "Митрој Крсти" "Падалиште" "Печково" "Равен" "Речане" "Симница" "Србиново" "Страјане" "Сушица" "Трново" "Тумчевиште" "Форино" "Чајле" "Чегране"]

  [select debar-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Баниште" "Бомово" "Гари" "Горно Косоврасти" "Дебар" "Долно Косоврасти" "Коњари" "Кривци" "Могорче" "Осој" "Отишани" "Рајчица" "Селокуќи" "Спас" "Татар Елевци" "Трнаниќ" "Хаме" "Џепиште"]

  [select Saraj-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Арнакија" "Бојане" "Буковиќ" "Глумово" "Горно Свиларе" "Грчец" "Дворце" "Долно Свиларе" "Кондово" "Копаница" "Крушопек" "Ласкарци" "Љубин" "Матка" "Паничари" "Радуша" "Раовиќ" "Рашче" "Рудник Радуша" "Семениште" "Сарај" "Чајлане" "Шишево"]

  [select Sopiste-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Алакинце" "Амзабегово" "Арбасанци" "Богословец" "Буриловци" "Горно Ѓуѓанце" "Горно Црнилиште" "Горобинци" "Делисинци" "Долно Ѓуѓанце" "Долно Црнилиште" "Ерџелија" "Кадрифаково" "Кнежје" "Крушица" "Макреш" "Малино" "Мездра" "Мечкуевци" "Мустафино" "Немањица" "Орел" "Павлешенци" "Патетино" "Пеширово" "Преод" "Ранчинци" "Свети Николе" "Сопот" "Стануловци" "Стањевци" "Строиманци" "Трстеник"]

  [select Tetovo-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Бозовце" "Бродец" "Вејце" "Вешала" "Гајре" "Ѓермо" "Голема Речица" "Једоарце" "Лавце" "Лисец" "Мала Речица" "Отуње" "Порој" "Сараќино" "Селце" "Сетоле" "Тетово" "Фалиш" "Џепчиште" "Шипковица"]

  [select Struga-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Безово" "Биџево" "Богојци" "Бороец" "Брчево" "Буринец" "Велешта" "Вишни" "Враниште" "Глобочица" "Горна Белица" "Горно Татеши" "Делогожди" "Добовјани" "Долна Белица" "Долно Татеши" "Драслајца" "Дренок" "Заграчани" "Збажди" "Јабланица" "Калишта" "Корошишта" "Лабуништа" "Лакаица" "Ливада" "Ложани" "Локов" "Луково" "Мали Влај" "Мислешево" "Мислодежда" "Модрич" "Мороишта" "Нерези" "Ново Село" "Октиси" "Пискупштина" "Подгорци" "Поум" "Присовјани" "Р’жаново" "Радожда" "Радолишта" "Селци" "Струга" "Ташмаруништа" "Тоска" "Франгово" "Џепин" "Шум" "Безово" "Биџево" "Богојци" "Бороец" "Брчево" "Буринец" "Велешта" "Вишни" "Враниште" "Глобочица" "Горна Белица" "Горно Татеши" "Делогожди" "Добовјани" "Долна Белица" "Долно Татеши" "Драслајца" "Дренок" "Заграчани" "Збажди" "Јабланица" "Калишта" "Корошишта" "Лабуништа" "Лакаица" "Ливада" "Ложани" "Локов" "Луково" "Мали Влај" "Мислешево" "Мислодежда" "Модрич" "Мороишта" "Нерези" "Ново Село" "Октиси" "Пискупштина" "Подгорци" "Поум" "Присовјани" "Р’жаново" "Радожда" "Радолишта" "Селци" "Струга" "Ташмаруништа" "Тоска" "Франгово" "Џепин" "Шум"]

  [select Centar-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Центар"]

  [select Cair-dropdown-instal first_as_label “Населено место” "Чаир"]

  Одредби и услови на операторот

  Потврда на услови

  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНОВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ОДНОС И КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИ
  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ONLINE НАРАЧКИ ПРЕКУ ВЕБ СТРАНАТА НА НЕОТЕЛ ДОО СКОПЈЕ

  small_c_popup.png

  Оставете ни ги вашите податоци и ние ќе ве контактираме во најкраток можен рок.