Документи потребни за потпишување на договор за телефонија

  1. Барање кон стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
  2. Стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
  3. Прилог кон стандардниот претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот

Документи потребни за потпишување на договор за интернет услуги

 1. Барање кон стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 2. Стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 3. Прилог кон стандардниот претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот

 

Документи потребни за потпишување на договор за пакетирани услуги

 1. Барање кон стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 2. Стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 3. Прилог кон стандардниот претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот

 

Останати документи

 1. Договорнa казнa за деактивирање на линијата пред истекување на Договорот
 2. Решение од АЕК за одобрен стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникаски услуги на операторот
 3. Официјален ценовник за домашни претплатници
 4. Актуелни активни промоции на услуги за домашни корисници
 5. Правила и услови за користење на неоТВ