Politika për menaxhim me kualitetin dhe mjedisin jetësor

Politika për kualitet e NEOTEL SHPK është sigurimi i nivelit të lartë të kënaqësisë tek përdoruesit përmes dërgimit të prodhimeve dhe shërbimeve kualitative dhe konkurruese në fushën telekomunikacionit, njëkohësisht duke i marrë parasysh arritjet më të reja në teknologjitë informatike dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.
NEOTEL SHPK është i përkushtuar ndaj klientëve, duke nxitur të punësuarit që ta implemtentojnë këtë politikë përmes respektimit të principeve në vijim:

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO/IEC 20000-1:2011

TS ISO/IEC 27001:2013