Pako 300

Kohëzgjatja e kontratës 2 viti 1 vit Pa kufizime
Biseda të përfshira në rrjetin e Neotel – në 6 muajt e parë
PА КUFIZIME
PА КUFIZIME
PА КUFIZIME
Biseda të përfshira në rrjetin e Neotel në periudhën e mbetur të kontratës
400 мin.
400 мin.
400 мin.
Biseda të përfshira me operatorët tjerë fiks
200 мin.
200 мin.
200 мin.
Tarifë e vetme
0 den.
Promocion 0 den.*
1.900 den.
Parapagimi mujor
354 den.
354 den.
354 den.

*Çmimet e paraqitura janë me TVSH të përfshirë prej 18%.
**Oferta promocionale 0 denarë për tarifën e vetme për Pako 150 vlen deri më 31.12.2020.