Преземени превентивни мерки за заштита од ширење на Корона вирусот од страна на НЕОТЕЛ

Поради новонастанатата состојба со можното ширење на Корона вирусот во државата, НЕОТЕЛ, презеде превентивни мерки за зашитата на своите вработени. Покрај набавката на заштитни средства (стерилни маски и ракавици за еднократна употреба како и средства за дезинфекција) компанијата направи вонредна дезинфекција на просториите како и продажниот салон.

Неотел на своите корисници им препорачува:

  • Плаќањата на фактурите да ги вршат електронски преку веб страната на НЕОТЕЛ на следниот линк или преку електронското банкарство на матичните банки на корисниците.
  • Доколку имаат потреба за писмена комуникација со тимовите на НЕОТЕЛ, тоа да го прават по електронски пат преку формата на следниот линк.
  • Посетите на продажните места да се сведат на најнеопходните потреби. За сите информации вработените на НЕОТЕЛ се достапни на телефонскиот број 02/55 11 155.
  • При посетата на продажниот салон да ги користат средствата за дезинфекција.
  • При посетата на продажниот салон да одржувате пристојно растојание од најмалку 1 метар при средба/разговор со вработените или останатите присутни посетители.
  • При потреба од искашлување/кивање задолжително да ја покриваат устата со марамче или со лактот во правец спротивен од местото на вработениот во салонот.
 
 
Истотака, сакаме да ги информираме корисниците дека НЕОТЕЛ во целост ги спроведува мерките на Владата (како што е мерката  родителите на деца под 10 години да останат дома) но и покрај тоа, спремни сме да одговориме со целиот свој капацитет.

 

Воедно ги охрабруваме сите корисници да се информираат за начинот на самозаштита преку официјалните страници како што е на Мининистерството за здравство и истите да ги применуваат со цел да се заштитат себе и најблиските.